Те тека минават си дните ... > Кръгозор

Преводи

(1/1)

Клатикуреца:
Две Души

Я не живЕам: я съм букнАл, непримирИми
у гръдИте ми се бУат две души:
душъта на ангел и плЪтеник. У гръдИте ми
онИ плАмници пЪшкат и плAмник ма сУши.
 
И бУква двОен плАмник, дЕка се докАчи,
и у кАмику я чУам две срЪца ...
насвакъдЕм сЕкуги се ноде
и кУтащи се у пЕпей ниЕли Образе.
 
И по мЕне с пЕпей вЕтъро насвакъдЕм
щрАпките ми завЕйва: кой ги знАа?
Я сАм си не живЕем – букнАл съм! - и ше бъде
дирата ми на пЕпей из тевнИца безкрАй.
 
Пейо Яворов

Клатикуреца:
Колко си хубава /Христо Фотев/

мАалее квА си Убава
мааааалииииии
квА си Убава
 
кви са Убави ръцете ти
и краката ти квИ са Убави
и очите ти квИ са Убави
и косите ти квИ са Убави
 
мАни не мЪчи се вЕче - либИ ме
не прекИнваи се - либИ ме
либИ ме
със сИчката сила на ръцете си,
кракАта си, очите си,
със сИчката Убус на движенията нгИ
повЕрвай ми завинаги – и нИкуги
ти нЕма да си проста - либИ ме
и да си нийЕла - либИ ме
либИ ме
 
по улиците пОсле по слЪбите
Яле па по слЪбите квА си Убава
Със дрЕй и без дрЕй, се си Убава
нАй Убава си у сОбата
у тевнИцата когИ си със грЕбеню
и грЕбеню е увЪгнал у косите ти
косИте ти са плЪни с ток
докАчим ли ги, ше свЕтнем у тевнИцата
вЕрно си убава – повЕрвай ми
и глЕй до краю да си Убва
не тОлко за мене – за тЕбе си
за дрЪвята, прозорците и за Ората
не сурИвай брЪже убусттА си
с кУрвенски подозрения прощавай ми
когИ съм пропаднал некъде
не улИвай се молим ти се с тутУня
да ме не затрИаш нИкуги – найдИ ме
нагнйетИ ме с детинско изумление
пак да се онОдем у ръцете ти
у краката ти, у очите ти либИ ме
кОлко сАкам да те задръжИм завинаги
да те лИбим сЕкуги
завинаги
и кЪк не мом ... цЕлата си от пЕсък
и мОлим ти се не думай, че сакаш да се сковранишеме
та да ме лИбиш сЕкуги
завинаги
мАле квА си Убава
мааааалииииии
квА си Убава
 
кви са Убави ръцете ти
и краката ти квИ са Убави
и очите ти квИ са Убави
и косите ти квИ са Убави
 
мАле квА си Убава
мааааалииииии
кОлко си цела
 
 Христо Фотев

BEKO:
 guru

Навигация

[0] Списък на темите